2020

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών.

Παιανία, 28/02/2020

Α.Π.:62000095.-

 

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στις 28.02.2020 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1812 ευρώ, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 23.624,22 ευρώ.

Κατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 30.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,098% επί του μετοχικού της κεφαλαίου).

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.