Όμιλος INTRAKAT – Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α

Παιανία, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 – Τα αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 50,3 εκατ. έναντι € 67,5 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2011 σημειώνοντας μείωση κατά 25,5%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 5,3 εκατ. Τα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες € – 944 χιλ. για το 1ο εξάμηνο του 2012 έναντι κερδών € 919 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2011, γεγονός που οφείλεται στις επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην υπό εξέταση περίοδο.

Μητρική

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 30,4 εκατ. έναντι € 37,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε € 835 χιλ. έναντι € 3,9 εκατ.

Ο Όμιλος INTRAKAT έχει καταφέρει να αποφύγει σημαντικές απώλειες στο εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σήμερα και να διατηρεί σταθερή την θέση που κατέχει ανάμεσα στις πέντε καλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Μέσω των 3 εργοληπτικών πτυχίων που διαθέτει ο Όμιλος (INTRAKAT 7ης τάξης, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 5ης τάξης και EUROKAT 3ης τάξης), συμμετέχει ανταγωνιστικά στις διαδικασίες δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων και διατηρεί το ανεκτέλεστο των έργων που πρόκειται να κατασκευάσει σε υψηλό επίπεδο. Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων έργων στις 30.06.2012 ανερχόταν σε €223 εκατ. πλέον €119 εκατ. νέα έργα στα οποία έως και τον Αύγουστο του 2012 έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος. Από τα νέα έργα  έχουν συμβασιοποιηθεί €15 εκατ. περίπου, ενώ για τα υπόλοιπα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τελική υπογραφή τους.