Επέκταση, Λειτουργία, Συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Δυτ. Αττικής

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ)

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ INTRAKAT – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – W.A.T.T. AE

Τόπος Εκτέλεσης: ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια Φυλή)

Περίοδος Εκτέλεσης: 2018 – 2022

Επέκταση, Λειτουργία, Συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Δυτ. Αττικής map

Περιγραφή Έργου

• Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, καθώς και διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων και αποβλήτων.
• Εργασίες αναβάθμισης & κατασκευής νέων υποδομών διαχείρισης των παραγόμενων παραπροϊόντων από τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων καθώς και επέκταση των έργων συλλογής στραγγισμάτων από τους χώρους του ΧΥΤΑ.