Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου και συνδέεται με τις αρχές και τις αξίες που καθορίζονται τόσο από το κανονιστικό περιβάλλον όσο και από τα διεθνή πρότυπα.

To Δ.Σ. του Ομίλου αποφασίζει και επιβλέπει την υλοποίηση της στρατηγικής του και καθορίζει τους στόχους για βελτίωση σε ουσιώδη θέματα. Ορίζει τις αρμοδιότητες της Διοίκησης και ενημερώνεται για την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνεπάγεται τόσο η κανονιστική συμμόρφωση όσο και οι διεθνείς τάσεις που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα περιεχόμενα της ετήσιας έκθεσης προς τους μετόχους σε αναφορά με τα ουσιώδη θέματα και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

Μονάδα Βιωσιμότητας είναι αρμόδια για τον συντονισμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής και των σχετικών πολιτικών που υιοθετεί ο Όμιλος. Προωθεί και διευκολύνει την επικοινωνία και την διαβούλευση με τους συμ-μετόχους (εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες) προκειμένου να καταγράφει και να αξιολογεί τα πιο ουσιώδη θέματα σχετικά με την βιωσιμότητα

Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ενημερώνονται και γνωρίζουν τις σχετικές με την βιωσιμότητα πολιτικές που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος και τους στρατηγικούς στόχους που σχετίζονται με ουσιώδη θέματα. Η Μονάδα Βιωσιμότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχεδιάζουν και υποστηρίζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης όπου απαιτείται.