Κτίριο Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης της Ζακύνθου

Πληροφορίες Έργου

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης της Ζακύνθου (ΟΔΑΖ)

Περιγραφή: Εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών τμήματος του ΟΔΑΖ

Περίοδος Εκτέλεσης: 2012-2014

Κτίριο Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης της Ζακύνθου map