2012

ΟΜΙΛΟΣ INTRAKAT – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 – Τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το εννιάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε €83,2 εκατ. έναντι €95,7 εκατ. του εννιαμήνου του 2011 σημειώνοντας μείωση κατά 13,11%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €4,1 εκατ. έναντι €7,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 44,77%.

Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €-1,2 εκατ. έναντι κερδών €740χιλ.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €47 εκατ. έναντι €50,7 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 7,3% σε σχέση με το εννιάμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε €1,55 εκατ. έναντι €5,14 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 69,84%.

Σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας είχαν κυρίως οι επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην υπό εξέταση περίοδο.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ομίλου και εταιρείας σημείωσαν μείωση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2011 και διαμορφώθηκαν σε €33,76 εκατ. από €36,9 εκατ. για τον όμιλο και €24,77 εκατ. από €26,61 εκατ. για την εταιρεία, σημειώνοντας μείωση 8,5% και 6,9% αντίστοιχα. Οι λοιπές υποχρεώσεις ομίλου και εταιρείας διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2011.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Όμιλος INTRAKAT ανέρχονταν την 30/09/2012 στα €250 εκατ., πλέον €102 εκατ. νέες συμβάσεις για τις οποίες αναμένεται η τελική υπογραφή τους.