2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

  1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  3. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
  4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
  5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
  6. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων
  7. Έκθεση του Δ.Σ. εταιρείας INTRAKAT προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2017 κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.  και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
  8. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΤΓΣ , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ενόψει της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .
  9. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
  10. Δικαιώματα Μετόχων