2007

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ” ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ” και τον διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ” Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 05.06.2007 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας  στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Ανάκληση της από 27-06-2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και  23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας  με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.».
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
9. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την INTRACOM HOLDINGS.
10. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006 και 04.12.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και  20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.
11.  Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.