2020

Ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Εταιρεία της «FRACASSO HELLAS»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ «INTRAKAT» ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ «FRACASSO HELLAS».

Παιανία, 31 Δεκεμβρίου 2020 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT)

γνωστοποιεί‘ στο επενδυτικό‘ κοινό‘ τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 28.12.2020 και της υπ’ αριθμ. 139914/31.12.2020 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΙ9Β46ΜΤΛΡ-Φ4Ι), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2438701, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας INTRAKAT («η Εισφέρουσα Εταιρεία») και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “FRACASSO HELLAS” («η Επωφελούμενη Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.

Με την έγκριση της απόσχισης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α)     Η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας , όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του Εισφερόμενου Κλάδου (κατά την 30.09.2020) και διαμορφώθηκε μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απόσχισης.

β) το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των €2.323.610 με την έκδοση 232.361 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €10 εκάστης, που αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από την Εισφέρουσα Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απόσχιση Κλάδου δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.