2016

Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Παιανία, 30/03/2016
Α.Π.:470.-

ΘΕΜΑ: «INTRAKAT – Οικονομικό Ημερολόγιο 2016»
Η INTRAKAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

  • Πέμπτη 31/03/2016 – Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)
  • Παρασκευή 20/05/2016 – Ετήσια ενημέρωση αναλυτών
  • Τρίτη 14/06/2016 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.