2020

Μετάθεση της ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης για την απόσχιση του κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του στην 100% θυγατρική εταιρεία της «FRACASSO HELLAS» και τροποποίηση όρων απόσχισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης για την απόσχιση του κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του στην 100% θυγατρική
εταιρεία της «FRACASSO HELLAS» και τροποποίηση όρων απόσχισης»

Παιανία, 19 Νοεμβρίου 2020 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 31.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η απόσχιση του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «FRACASSO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «FRACASSO HELLAS», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρο 57παρ.2), του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 , καθώς και την έναρξη των διαδικασιών για την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου.
2. Ο ορισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019 ως ημερομηνίας σύνταξης του ισολογισμού / λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας FRACASSO HELLAS και
3. Η ανάθεση στην εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» της αποτίμησης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 18.11.2020, αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου από 31.12.2019 σε
30.9.2020. Η χρονική μετάθεση καθίσταται αναγκαία λόγω των δυσχερών συνθηκών και δυσλειτουργιών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID 19 από τον Μάρτιο 2020 μέχρι και
σήμερα με συνέπεια να καθυστερήσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι πράξεις που αφορούν στον κλάδο μεταλλικών κατασκευών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας FRACASSO HELLAS από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης, ήτοι από την καταχώριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019.

Ειδικά σε ότι αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01.10.2020 και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της απόσχισης, γίνονται από λογιστικής και φορολογικής άποψης για
λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας INTRAKAT.

Σε περίπτωση δε που το τελικό αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, ήτοι αυτό που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης, είναι ζημιογόνο θα καλυφθεί από
τη Διασπώμενη Εταιρεία INTRAKAT και αν είναι κερδοφόρο θα παραμείνει σε όφελος της Διασπώμενης Εταιρείας INTRAKAT.

Οι λοιποί όροι της απόσχισης σύμφωνα με την από 31.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν αμετάβλητοι.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο