2012

Όμιλος INTRAKAT – Οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2012, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε €23,5 εκατ. έναντι €33,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 σημειώνοντας μείωση κατά 29,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι €2,5 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €504 χιλ. έναντι €596 χιλ.

Μητρική
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €15,0 εκατ. έναντι €19,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση 22,0% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε €1,2 εκατ. έναντι €2,3 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €184 χιλ. έναντι €518 χιλ.

Μειωμένος κατά 6,2% εμφανίζεται ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2012 που ανήλθε σε €34,9 εκατ. έναντι €37,2 εκατ. το 2011, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας η μείωση είναι 5,2% και ανήλθε σε €25,5 εκατ. έναντι €26,9 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Όμιλος INTRAKAT ανέρχονταν την 31/03/2012 στα €201 εκατ., πλέον €172 εκατ. νέα έργα στα οποία έχει μειοδοτήσει και από αυτά μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους €38,6 εκατ.

 

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 399 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com