2020

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Παιανία  20/3/2020

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ανακοινώνει  ότι:

Ι. Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 2020 , η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

 1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
 2. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
 3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
 4. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 5. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος .
 6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
 7. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 20.3.2020 έως και την 19.3.2025, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

ΙΙ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 2020 ενέκρινε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα :

(α) από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας  του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και

(β) από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

(γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 2020 εξουσιοδότησε  το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

 1. IV. Tο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Μαρτίου 2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Μαρμαγγιόλη του Σπυρίδωνος και το μη εκτελεστικό μέλος, κ. Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
 2. V. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Μαρτίου 2020, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ως Προέδρο αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ.

 1. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο,
 2. Ιωάννη Μαρμαγγιόλη του Σπυρίδωνος, Μέλος
 3. Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη, Μέλος

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.