2016

Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών & Δικτύων για την Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container

Παιανία, 22/02/2016
Α.Π.:213.-

Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών & Δικτύων για την Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 η εταιρεία μας “INTRAKAT Α.Ε.” έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων με τη μορφή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση μέσω πρόσκλησης προμηθευτών “για την Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container” και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο.
Σύμφωνα με την διαδικασία αυτή, η Αναθέτουσα ΔΑΕΦΚ ενημέρωσε μέσω του μητρώου των εγγεγραμμένων εταιρειών την εταιρεία μας και κάλεσε για συμμετοχή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με πρόσκληση τους οκτώ μεγαλύτερους κατασκευαστές – προμηθευτές με επαρκή εμπειρία σε κατασκευή και προμήθεια οικίσκων για κάλυψη έκτακτων και μη αναγκών (προμηθευτές Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών κλπ.).
Η εταιρεία μας συμμετείχε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής σε τρεις συνεχείς γύρους ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης υποβάλλοντας εκπτώσεις επί τη αρχικής τιμής ακολουθώντας απολύτως νόμιμες διαδικασίες προμηθειών δημοσίου συμφέροντος, με διαφάνεια και σε συνθήκες απόλυτα ανοιχτού ανταγωνισμού.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της τελικής φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας η Αναθέτουσα Αρχή αρμοδίως μας ενημέρωσε ότι η Εταιρεία μας αναδείχθηκε από τη Διαδικασία Προσωρινός Ανάδοχος, σε τμήμα του Διαγωνισμού για την προμήθεια 359 οικίσκων.
Σε συνέχεια των επίσημων ανακοινώσεων, κυκλοφόρησαν σε μερίδα των Μ.Μ.Ε παντελώς ανυπόστατες αναφορές περί απευθείας αναθέσεων καθώς και συγκρίσεις με τιμές άλλων μεταλλικών οικίσκων ελαφρού τύπου, που δεν έχουν καμία σχέση με τις ειδικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού, δηλαδή πλήρη εξοπλισμό (κουζίνα, καθιστικό, λουτρό, κλιματισμό ) και έτοιμοι προς χρήση χωρίς καμία προσθήκη, ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται επαρκώς 8 άτομα.
Η εσκεμμένη σύνδεση των όποιων σεναρίων παραπληροφόρησης με την εταιρεία ή το πρόσωπο του ιδρυτή της κ. Σωκράτη Κόκκαλη αποτελεί κακόβουλη πράξη και η εταιρεία μας επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος κατά οποιουδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου που δημιουργεί, διαδίδει ή αναπαράγει τέτοιου είδους σενάρια.
Πέτρος Σουρέτης
Διευθύνων Σύμβουλος