2020

Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης για την Απόσχιση του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του κλάδου με εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Εταιρεία της «FRACASSO HELLAS»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ «INTRAKAT» ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ «FRACASSO HELLAS».

Παιανία, 25 Νοεμβρίου 2020 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια των από 31.12.2019 και 18.11.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει των οποίων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η απόσχιση του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “FRACASSO HELLAS”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρο 57παρ.2), του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, καθώς και η έναρξη των διαδικασιών για την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου.

2. Ο ορισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου και

3. Η ανάθεση στην εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» της αποτίμησης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 24.11.2020, ενέκρινε το Σχέδιο της Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου, το οποίο υποβλήθηκε αυθημερόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή προς καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Το Σχέδιο της Σύμβασης Διάσπασης, η επ’αυτού έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η από 30.9.2020 λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου, η έκθεση αποτίμησης της λογιστικής αξίας του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και η έκθεση εμπειρογνωμόνων επί του του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.
4601/2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Οι πράξεις που αφορούν στον κλάδο μεταλλικών κατασκευών θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας FRACASSO HELLAS από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης, ήτοι από την καταχώριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019. Ειδικά σε ότι αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01.10.2020 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, γίνονται από λογιστικής και φορολογικής άποψης για λογαριασμό της Εισφέρουσας Εταιρείας INTRAKAT.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απόσχιση Κλάδου δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο