Εξυγίανση και συμπληρωματικά έργα στο τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) / ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Εκσκαφή, μεταφορά, ταφή.

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Εκπόνηση μελετών, πλήρης κατασκευή στεγανοποιημένου χώρου υγειονομικής ταφής ρυπασμένων εδαφών (ΧΥΤΡΕ), εκσκαφή, μεταφορά, ταφή ρυπασμένων εδαφών στο ΧΥΤΡΕ,  διαμόρφωση τελικού ανάγλυφου, τελική κάλυψη του ΧΥΤΡΕ και 21μηνη λειτουργία του έργου.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2006-2007

Εξυγίανση και συμπληρωματικά έργα στο τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) / ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Εκσκαφή, μεταφορά, ταφή. map