2017

Οικονομικά αποτελέσματα 2016 – Αύξηση πωλήσεων & νέες προοπτικές

Δελτίο Τύπου

Intrakat: Οικονομικά αποτελέσματα 2016 – Αύξηση πωλήσεων & νέες προοπτικές

  • Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 23,6%, στα € 182,4 εκατ. οι πωλήσεις το 2016 έναντι € 147,6 εκατ. το 2015 
  • Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου το 2016 ανήλθε σε € 16,7 εκατ. έναντι € 12,7 εκατ. το 2015 (χωρίς τα έκτακτα αποτελέσματα € 4,3 εκατ. της χρήσης)

Παιανία, 25/04/2017 – Ο Όμιλος Intrakat ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, ανέφερε: «Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του 2016 αντανακλούν τη συνεπή πορεία της Intrakat και θέτουν τις βάσεις για τις επόμενες χρονιές. Η πρόσφατη συμφωνία με τη Fraport Greece, ύψους € 357 εκατ., για την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια καταδεικνύει την εμπιστοσύνη Ελληνικών και ξένων εταιρειών και τραπεζών στην ικανότητα της Intrakat να υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλών απαιτήσεων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υποδομών στη χώρα μας.»

 Όμιλος

Οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε €182,4 εκατ. έναντι € 147,6 εκατ. της χρήσης 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,6%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου εμφανίζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,7 εκατ. έναντι ζημιών € 4,4 εκατ. του 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 5,3 εκατ. έναντι ζημιών € 5,9 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου για το 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 12,4 εκατ. έναντι κερδών € 12,7 εκατ. του 2015.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα (€ 4,3 εκατ.) της χρήσης ανήλθε σε € 16,7 εκατ. έναντι € 12,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 160,6 εκατ. έναντι € 128,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 24,8% σε σχέση με το 2015.

 Εταιρεία

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας εμφανίζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 3,6 εκατ. έναντι ζημιών € 6,1 εκατ. του 2015, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 5,3 εκατ. έναντι ζημιών € 6,6 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 8,2 εκατ. έναντι κερδών € 8,4 εκατ. του 2015.

Το προσαρμοσμένο EBITDA της Εταιρείας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα (€ 4,3 εκατ.) της χρήσης ανήλθε σε € 12,5 εκατ. έναντι € 8,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων και ζημιών απομείωσης διαμορφώνονται σε κέρδη € 3,8 εκατ. για τον Όμιλο και κέρδη € 2,9 εκατ. για την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της χρήσης τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας έχει συμπεριληφθεί ποσό € 2,25 εκατ. το οποίο αφορά απομείωση των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων προς πώληση και ποσό € 4,3 εκατ., το οποίο αφορά πρόβλεψη προστίμου που σχετίζεται με αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή/και του άρθρου 1 του Ν. 703/1977), περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε εντός του 2016 νέες συμβάσεις ύψους € 100 εκατ., ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε € 173 εκατ., πλέον € 404 εκατ. νέα έργα, εκ των οποίων τα € 357 εκατ. αφορούν στις δύο συμβάσεις με τη Fraport Greece για τα περιφερειακά αεροδρόμια οι οποίες υπογράφηκαν τον Μάρτιο 2017.

Σχετικά με την Intrakat

 Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com

Χριστίνα Γερονικόλα, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674618 E: cgeronic@intrakat.gr Web: www.intrakat.com