2005

Μέρισμα 0,08 € αποφάσισε η Τ.Γ.Σ. της INTRAKAT

Παιανία, 27-06-2005 – Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,08 € ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRAKAT που πραγματοποιήθηκε σήμερα επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της εταιρείας ως προς την απόδοσή της και την συνέπεια που επιδεικνύει προς τους μετόχους της τα τελευταία χρόνια.

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της INTRAΚΑΤ κ. Πέτρος Σουρέτης, στην ομιλία του, υπογράμμισε ότι η εταιρεία μετά την ριζική αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της και των οργανωτικών δομών της κατά το 2004, αντιμετωπίζει με δυναμικότητα και αισιοδοξία τους εταιρικούς στόχους όπως προσδιορίζονται στο νέο αναπτυξιακό της σχέδιο.

Συγκεκριμένα επιδιώκονται:

  • Η δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε επίπεδο οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό μέσω της συγχώνευσης με απορρόφηση της INTRAMET από την INTRAKAT.
  • Η επίτευξη των προβλέψεων κύκλου εργασιών και κερδοφορίας και η σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών
  • Η αύξηση των πωλήσεων με την υπογραφή νέων συμβάσεων
  • Η εδραίωση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΙNTRAKAT κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 έχει υπογράψει νέες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού €19 εκατ. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν στα εξής έργα:

  1. Επέκταση του αεροδρομίου της Καρπάθου
  2. Συντήρηση συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου
  3. ∆ίκτυο οπτικών ινών στο Κόσσοβο
  4. Ανακαινίσεις καταστημάτων της Τράπεζας Societe / Γενική

Μετά τη συγχώνευση, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας (με συμμετοχές, κοινοπραξίες και εξωτερικό) αναμένεται να ανέλθει στα €92 εκατ. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις κατά το 2005 ανέρχονται συνολικά σε €44 εκατ., εκ των οποίων τα €31 εκατ. αφορούν την INTRAKAT και τα €13 εκατ. την INTRAMET. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των δύο εταιρειών διαμορφώνεται στα €55 εκατ. περίπου.

Τέλος ο κ. Σουρέτης τόνισε ότι οι συμμετοχές της εταιρείας έχουν πλέον αυξηθεί σε 10 εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η συντήρηση εγκαταστάσεων (ΙΝΜΑΙΝΤ), η διαχείριση φυσικού αερίου (ΚΕΠΑ), η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (INTRADEVELOPMENT) ενώ συστάθηκε νέα εργοληπτική εταιρεία 3ης τάξης (EUROKAT) με στόχο δημόσια έργα χαμηλού προϋπολογισμού και ιδιωτικά έργα οικιστικής ανάπτυξης.

Όσον αφορά την ενίσχυση της δραστηριότητας στη διεθνή αγορά ιδρύεται υποκατάστημα της εταιρείας στη Λιβύη, ενώ δρομολογείται η σύσταση τοπικής εταιρείας με έδρα τη Λιβύη με σκοπό την κάλυψη του συνόλου του φάσματος της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Στη Ρουμανία ιδρύθηκε η INTRAKAT ROMANIA SRL με αντικείμενο έργα οικοδομικά, περιβαλλοντικά, οδοποιίας, και βιομηχανικά ενώ η INTRACOM CONSTRUCT εξειδικεύεται σε έργα Τηλεπικοινωνιών. Στη Βουλγαρία σχεδιάζεται η ανάπτυξη ∆ιεύθυνσης Κατασκευών με ταυτόχρονη ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητα σε έργα περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην INTRAΚΑΤ, κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ.: 21–06674346