Ευρυζωνικές Υποδομές σε αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας

Πληροφορίες Έργου

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας & Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ – Γεωγραφική Ζώνη 2

Δημόσιος Φορέας Έργου: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ΣΔΙΤ

Ιδιωτικός Φορέας Έργου: Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ένωση προσώπων Intrakat & Intracom Holdings)

 Τόπος Εκτέλεσης: Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας (Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσ/λιας, Ιονίων Νήσων, Στ. Ελλάδος)

 Περιγραφή: Ο σκοπός της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η ανάπτυξη ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής ανοικτής πρόσβασης σε αγροτικές «Λευκες» περιοχές και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής σε αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τελικό στόχο την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών στο πληθυσμό των περιοχών-στόχων, υιοθετώντας ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό.

Θα προσφέρει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν τα κάτωθι επίπεδα:

Επίπεδο 1ο: Υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου

Επίπεδο 2ο : Υπηρεσίες χωρητικότητας

Επίπεδο 3ο : Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-stream).

Περίοδος Λειτουργίας: 15 έτη

Ευρυζωνικές Υποδομές σε αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας map