Ποιότητα και Aσφάλεια

Στη σημερινή εποχή, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς αυξάνουν μέρα με τη μέρα και ο ανταγωνισμός για διάφορους λόγους  είναι πολύ πιο σκληρός απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια, είναι φανερό ότι η σημασία της ποιότητας σαν ανταγωνιστικός παράγων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση ενός προϊόντος ή της παροχής υπηρεσιών στην αγορά.

Οι συνεχείς επενδύσεις των τελευταίων ετών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, σηματοδοτούν τη δημιουργία μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς, στην οποία η INTRAKAT δραστηριοποιείται ενεργά, συνδυάζοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, οι οποίες θεμελιώνονται από μία μακρόχρονη εμπειρία και πολύπλευρη παρουσία της στο χώρο αυτό. Η ταυτόχρονη επίτευξη του βέλτιστου κόστους στον απαιτούμενο χρόνο, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προγραμματισμό και την αποτελεσματική διαχείριση κάθε έργου, αποτελεί την κύρια πρόκληση της εποχής προς την ΙNTRAKAT για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για όλους εμάς, διοίκηση, διευθυντικά στελέχη, και εργαζόμενους της εταιρείας, αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι η υψηλή ποιότητα επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια από κάθε εργαζόμενο σε καθημερινή βάση, ακολουθώντας σταθερά και με συνέπεια τους εξής κύριους άξονες στρατηγικής:

 • Την πιστή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας,
 • Την ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών,
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας,
 • Την επικοινωνία με τους υποκατασκευαστές και προμηθευτές οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρεία μας, για την από κοινού λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας στα έργα,
 • Τη βέλτιστη κατανομή εργασίας, αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων μεταξύ του προσωπικού,
 • Την παροχή των απαραίτητων πόρων,
 • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού,
 • Τον κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών,
 • Την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών,

Τον έλεγχο της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση στον πελάτη.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η INTRAKAT διαβλέποντας εγκαίρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, εφάρμοσε και πιστοποίησε τον Ιούνιο του 1997, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS EN ISO 9002/1994, με στόχο να κατοχυρώσει τον ρόλο της στον κατασκευαστικό τομέα και να διευρύνει ακόμα περισσότερο τους νέους ορίζοντες της αγοράς της.

Στη συνέχεια η εταιρεία επαναξιολογήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000.

Σήμερα η εταιρία είναι πιστοποιημένη από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA Hellas, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για “Σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων και έργων οδοποιϊας, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, έργων φυσικού αερίου, αθλητικών έργων και συστημάτων και δικτύων πληροφορικής- Σχεδιασμό, κατασκευή, επιφανειακή επεξεργασία (επιψευδαργύρωση εν θερμώ, βαφή πούδρας, υγρή βαφή), σύνθετων βαρέων και ελαφρών μεταλλικών κατασκευών και παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων αυτών – εγκατάσταση και εμπορία σύνθετων βαρέων και ελαφρών μεταλλικών κατασκευών – Σχεδιασμό, πώληση, κατασκευή, εγκατάσταση, έλεγχο, συντήρηση, φωτοβολταϊκών  σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Εμπορία υλικών σχετικών με την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας- Κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων οικίσκων”.

Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία – Περιβάλλον

Η INTRAKAT αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα των επιπτώσεων των ατυχημάτων στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην ίδια την εταιρεία, και συναισθανόμενη την κοινωνική ευθύνη που έχει κάθε εταιρεία και φορέας σε κάθε τομέα παραγωγικής διαδικασίας, πιστεύει, ότι πρέπει αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της με ιδιαίτερη βέβαια βαρύτητα στα Τεχνικά Έργα που εκτελεί.

H INTRAKAT στα πλαίσια της γενικότερης ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα αυτό, εφαρμόζει μία Πολιτική Ασφάλειας, που αφενός μεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αφετέρου δε προβλέπει για πρόληψη:

 • έναντι ατυχήματος στους εργαζόμενους στην Εταιρεία και τους τρίτους,
 • έναντι φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον,
 • έναντι φθοράς, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά, παραγωγή και εξοπλισμό,
 • από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Για να πετύχει το σκοπό αυτό, η Εταιρεία θέτει σαν πρωταρχικούς στόχους:

 • την εκπαίδευση των εργαζομένων της σε όλα τα στάδια της ιεραρχίας
 • την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή των έργων που εκτελεί
 • τη συγγραφή πρότυπων συμβάσεων που θα καθορίζουν τις υποχρεώσεις ασφάλειας των υπεργολάβων της
 • τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στις δραστηριότητές της

Η Εταιρεία προκειμένου να πετύχει τους παραπάνω στόχους της, έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο και δομημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας (ΣυΔιΑ), ενσωματωμένο στη γενική διαχείριση της Εταιρείας και διαθέτει γι αυτό τους απαραίτητους πόρους.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με το πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007.

Επίσης είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση EN ISO 14001:2004.

Πιστοποιήσεις