Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Intrakat εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων υλοποίησης των έργων, της επίτευξης του βέλτιστου κόστους στους απαιτούμενους χρόνους και του αυστηρού ελέγχου της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου. Εξασφαλίζεται, επίσης, μέσω του σωστού προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε έργου, της συνεχούς επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, της βέλτιστης κατανομής εργασιών και αρμοδιοτήτων και της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού.

H πολιτική υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η Intrakat εστιάζει στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και την πρόληψη τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον και φθοράς σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. Για τον σκοπό αυτό, μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, την ανάθεση σαφών και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κατά την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη προτύπων συμβάσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις ασφάλειας των υπεργολάβων, και τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δραστηριοτήτων της.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία της Intrakat έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα TÜV Austria Hellas σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007, αντίστοιχα.

Πιστοποιήσεις