Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

ΜΗΝΥΜΑ CEO

Η Intrakat παραμένει στους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας έχοντας στο πλευρό της τη μητρική εταιρεία Intracom Holdings ανανεωμένη και δυνατή να στηρίζει σθεναρά την στρατηγική και την προσπάθεια της,.

Προσαρμοσμένη στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα πέραν της παραδοσιακής κατασκευαστικής δραστηριότητας όπου διατηρεί  μοναδική εξειδίκευση, στρέφεται στους τομείς του real estate, της ενέργειας και των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΔΙΤ, ενώ παράλληλα προσβλέπει στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών  ευκαιριών.

Για την επόμενη πενταετία 2016-2021, βασικοί πυλώνες ανάπτυξης πέραν της  βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και των έργων υποδομών μέσω του προγράμματος ΣΕΣ και του σχεδίου Juncker είναι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΣΔΙΤ, ο τουρισμός και το real estate, η ενέργεια μέσω ΑΠΕ καθώς και η περαιτέρω επέκταση σε έργα υποδομών και τεχνογνωσίας μας σε αγορές του εξωτερικού.

Με την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού προσβλέπουμε στη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων εταιρικών δομών που προάγουν την επιστημονική και επιχειρηματική αποτελεσματικότητα της εταιρείας και του ομίλου μας.

 

Πέτρος Σουρέτης

CEO