Ανθρώπινο Δυναμικό

Δίνοντας πρωταρχική σημασία στον άνθρωπο και θεωρώντας τους εργαζομένους της ως το πιο σημαντικό της κεφάλαιο, η Intrakat εφαρμόζει πρωτοποριακή εργασιακή πολιτική, διαμορφώνοντας ένα φιλικό και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, το οποίο επιβραβεύει την υπευθυνότητα, προάγει την αναλυτική σκέψη και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Η φιλοσοφία της Intrakat εστιάζεται στη δια βίου μάθηση των εργαζομένων και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει στους εργαζομένους της συστηματική εκπαίδευση εντός και εκτός της εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη θέση απασχόλησής τους.

Η Intrakat απασχολεί σήμερα επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 600 ατόμων, των οποίων η εξειδίκευση, τεχνική κατάρτιση και εμπειρία έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας. Εκτός των μονίμων υπαλλήλων, η Intrakat διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών στην εκτέλεση των έργων.