2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο όμιλος INTRAKAT για την οικονομική χρήση 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων το 2006 διαμορφώθηκε σε 103,7 εκατ. έναντι 42,5 εκατ. τη χρήση 2005. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι στα μεγέθη της χρήσης 2005 δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μεταλλικών κατασκευών INTRAMET, η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την INTRAKATστο τέλος της χρήσης 2005. Συμπεριλαμβανομένου του κύκλου εργασιών της INTRAMET ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ανερχόταν σε 66,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 56,4%.

Η αύξηση αυτή του κύκλου εργασιών οφείλεται τόσο στην συνεισφορά των νεοϊδρυόμενων κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο των κατασκευών όσο και στις προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας για τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου Ομίλου. Ο Όμιλος έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε σύνθετα έργα κατασκευών πολιτικού μηχανικού, μεταλλικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν το 2006 σε 7,6 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,4%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 7,3% έναντι 17,2% το 2005, γεγονός που αποδίδεται στην ενσωμάτωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της INTRAMET, οι οποίες λειτουργούν με συμπιεσμένα περιθώρια κερδοφορίας συνέπεια της ύφεσης που διέρχεται ο κλάδος των μεταλλικών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων εμφάνισαν ζημιές 1.097 χιλ. έναντι κερδών ύψους 306 χιλ. το 2005, απόρροια των εξόδων του Ομίλου από την διείσδυση του σε αγορές του εξωτερικού και την επέκτασή του σε νέες δραστηριότητες, όπως είναι ο τομέας της διαχείρισης φυσικών πόρων του realestateκαι των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα υπόλοιπα μεγέθη αποτελεσμάτων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων επηρεάστηκαν ανάλογα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4.171 χιλ. έναντι ζημιών 590 χιλ. το 2005, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 2.610 χιλ. έναντι κερδών 800 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Οι διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν αυτές της θυγατρικής “INTRALBAN SHA” και της κατεχόμενης προς πώληση “AETHERAS ENERGY” οι οποίες πωλήθηκαν την 5/6/2006 και 6/4/2006 αντίστοιχα.

O κύκλος εργασιών των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε το 2006 σε 1,4 εκατ. έναντι 4,8 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 565 χιλ. έναντι 1,7 εκατ. το 2005. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν σε 881 χιλ. έναντι 844 χιλ. το 2005 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 808 χιλ. έναντι 600 χιλ.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,4 εκατ. έναντι κερδών 1,3 εκατ. το 2005.

Σε ότι αφορά τα μεγέθη της μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2006 σε 81,1 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρουςανήλθαν σε ζημιές 13 χιλ.

Αξιοσημείωτο είναι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της INTRAKAT το οποίο την 31/12/2006 ανήρχετο σε 100,2 εκατ.

Για το 2007 η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του. Στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται η ανάληψη επιπλέον έργων τόσο δημόσιων, όσο και ιδιωτικών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται και στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών έργων, στον οποίο εκμεταλλευόμενος την τεχνογνωσία που κατέχει συνεχίζει να αναλαμβάνει έργα ευρυζωνικών δικτύων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2006

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOMHOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδ