2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

Παιανία, 30 Μαϊου 2007 – Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT για το πρώτο τρίμηνο του 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Αναστροφή χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του ομίλου INTRAKAT κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007. Ο Όμιλος υλοποιώντας με επιτυχία σειρά στρατηγικών ενεργειών με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην αγορά του εξωτερικού αλλά και με την αποκόμιση οικονομιών κλίμακας και συνεργιών, συνεχίζει τη σταθερά ανοδική του πορεία με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το πρώτο τρίμηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε 28,87 εκατ. ευρώ έναντι 16,98 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 70,02%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάληψη νέων έργων κυρίως του κατασκευαστικού τομέα δηλαδή σύνθετων έργων πολιτικού μηχανικού και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως αποτέλεσμα της στροφής σε ολοκληρωμένα έργα.

Το μικτό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2007 σε 2,94 εκατ. ευρώ έναντι 453,50 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 545,25%. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται κυρίως στη στροφή σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα που δημιουργούν καλύτερα περιθώρια, στις συνέργειες που έχουν επιτευχθεί κατά την προηγούμενη χρήση στον Όμιλο αλλά κυρίως στον ορθολογισμό λειτουργίας των δραστηριοτήτων του εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών της INTRAKAT. Ανάλογη αύξηση σημείωσε και το μικτό περιθώριο τα οποίο ανήλθε σε 10,2% το πρώτο τρίμηνο του 2007 έναντι 2,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναστροφή σημείωσαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αφού από ζημιές ύψους 1,65 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006 καταγράφονται κέρδη ύψους 1,23 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2007. Η θετική αυτή κατάληξη είναι απόρροια των επιτυχημένων προσπαθειών ορθολογικοποίησης των λειτουργικών δαπανών, ιδιαιτέρως αυτών του εργοστασίου.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες 202,63 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,93 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημαντικά μειωμένα κατά 89,10,% και τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν αντίστοιχα σε ζημιές ύψους 155,46 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η στρατηγική επιλογή συμμετοχής του Ομίλου σε νέα σύνθετα έργα κατασκευών πολιτικού μηχανικού, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις, η ορθολογικοποίηση της λειτουργίας του εργοστασίου με αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την είσοδο σε νέα προϊόντα, η επέκταση σε έργα εκτός συνόρων καθώς και η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του Ομίλου σε σύνθετα τηλεπικοινωνιακά έργα, ευρυζωνικά δίκτυα και έργα φυσικού αερίου, θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής τροχιάς της Εταιρείας.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2007

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOMHOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 608 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.gr