2006

Οικονομικά αποτελέσματα 2006

Α’ τρίμηνο
Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων της 31/03/2006
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 3Μ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2006
Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT, επί των δημοσιευμένων Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου από 01/01/2006 έως 31/03/2006

Β’ τρίμηνο
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT 6Μ 2006
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2006
Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων της 30/06/2006
 

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 9Μ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT 9Μ 2006
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2006

Έτος
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT FY 2006
Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων της 31/12/2006 
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες FY 2006
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2006
Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πος την Τακτική Γενκή Συνέλευση των μετόχων κατ’ άρθρο 11α Ν. 3371/2005<ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις EUROKAT FY 2006
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INMAINT FY 2006
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRADEVELOPMENT FY 2006
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEPA FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις KEPA FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRACOM CONSTRUCT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT ROMANIA FY 2006
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2006