2006

Γνωστοποίηση της εταιρείας INTRAKAT σχετικά με την μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, ότι σε συνέχεια των από 10-11-06 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.06.2010, έχει ως εξής:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης, Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
4. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος – Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος  Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος
6. Ευάγγελος Π. Σακκάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αριστοτέλης Γ. ‘Αννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Α. ‘Αννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ιωάννης Κ. Χρυσικόπουλος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παράγραφου (ε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς