2004

Γνωστοποίηση ορισμού νέου υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου της "INTRAKAT"

Στα πλαίσια της υπ. αριθ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των διατάξεων του Ν. 3016/2002, η εταιρεία “INTRAKAT” γνωστοποιεί ότι με την από 29-10-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ορίσθηκε νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κα Μαριάνα Καϊμενοπούλου του Κωνσταντίνου.