2008

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Π.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ INTRAKAT ΚΑΙ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2008

Παιανία, 30 Μαΐου 2008 – Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT.
Η ιδιαίτερα επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία που κατέγραψε ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο 2007 συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών σημειώνει αύξηση της τάξεως του 31,2% και να διαμορφώνεται σε 37,9 εκατ. έναντι 28,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Εντυπωσιακή αύξηση 92,1% σημείωσε το μικτό κέρδος του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2008, το οποίο διαμορφώθηκε σε 5,6 εκατ. έναντι 2,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007. Ταυτόχρονα, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σημειώνοντας βελτίωση της τάξεως των 4,7 ποσοστιαίων μονάδων.
Ανάλογα θετική πορεία εμφανίζουν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία σημείωσαν στο πρώτο τρίμηνο του 2008 αύξηση και ανήλθαν σε 3,4 εκατ. έναντι 1,2 εκατ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. έναντι 401 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2007.
Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 493 χιλ. έναντι ζημιών 200 χιλ. στο πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2008 σε κέρδη 333 χιλ. έναντι ζημιών 155 χιλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του ομίλου την 31η Μαρτίου 2008 διαμορφώθηκε σε �00 εκατ. περίπου.
Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων της Intrakat αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχημένης δραστηριοποίησης του Ομίλου σε σύνθετα έργα υψηλής τεχνογνωσίας με σημαντική προστιθέμενη αξία.
Η Διοίκηση της INTRAKAT εκτιμά ότι μετά την επιτυχημένη υλοποίηση της οργανωτικής ανασυγκρότησης, ο Όμιλος βαδίζει σταθερά σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι για την χρήση 2008 περιλαμβάνουν την εδραίωση της INTRAKAT στα αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα, την είσοδο στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας.

Δείρε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2008

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έργα ευρυζωνικών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 583 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com