2008

Ανακοίνωση διάθεσης συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (εφεξής η “Εταιρία”) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι από την Πέμπτη 18.09.2008 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το εγκεκριμένο την 16.09.2008 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του από 28.08.2008 Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η από 23.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 16  παρ.3 του Ν. 3401/2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του συμπληρώματος. Το σχετικό Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου δημοσιεύεται από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008. Η έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή είναι η 19η Σεπτεμβρίου και η λήξη της η 23η Σεπτεμβρίου 2008.
Το εν λόγω συμπλήρωμα δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης ALPHA BANK A.E. (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://www.intrakat.gr/) , σύμφωνα με άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.
Επίσης, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 6677700) και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ALPHA BANK A.E. (Οδός Πανεπιστημίου 45, Αθήνα Αττικής, Τ.Κ. 10564). Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6677700, κα Ιωάννα Παπαβασιλείου).
Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.