2005

Σύσταση της εταιρείας EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο EUROKAT

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι με την υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΜ 1687 (δις) /29-03-2005 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση νέας ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “EUROKAT”, σε εκτέλεση της από 14-02-05 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της INTRAKAT. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας η INTRAΚΑΤ συμμετέχει με ποσοστό 82 %.