2008

Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει, ότι από την Δευτέρα 13/10/2008  θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 29.163.750  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 23.06.2008.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 77.770.000 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.
Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 08/10/2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 29.163.750  νέων μετοχών. Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου τηλ.: 210 6677700.

Αθήνα, 09/10/2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ