2005

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ INTRAKAT & INTRAMET

Εγκρίθηκε σήμερα από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών INTRAKAT και INTRAMET η συγχώνευσή τους με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η σχέση ανταλλαγής που αποφασίσθηκε σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης είναι 1:1. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα ανέρχεται σε 14.581.875 ευρώ, διαιρούμενο σε 48.606.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Η επωνυμία της νέας εταιρείας θα είναι ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ενώ ο διακριτικός τίτλος παραμένει INTRAKAT. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας INTRAMET θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διάθεση κερδών της INTRAKAT για τη χρήση 2005.
Όπως τόνισε ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης, βασικός στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα, εκμεταλλευόμενη τις συνεργίες και τις οικονομίες κλίμακας των δύο εταιρειών σε πολλά προϊόντα, συγκεντρώνοντας όλη την οικονομική αξία που δημιουργείται προς όφελος των μετόχων.
Η οργανωτική και λειτουργική δομή στηρίζεται στη δημιουργία τριών ισχυρών επιχειρησιακών μονάδων:

  • Κατασκευές
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Μεταλλικές Κατασκευές

Οι τρεις επιχειρησιακές μονάδες θα λειτουργούν υπό μία ενιαία εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και με υψηλή ανταγωνιστικότητα στην αγορά από την αυτοτελή τους υπόσταση. Παράλληλα σχεδιάζεται η ανάπτυξη της δραστηριότητας της νέας εταιρείας στο εξωτερικό.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987. Από το 2001 διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά του Χ.Α. Περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE/XAA Smallcap 80. Η INTRAKAT κατέχει κατασκευαστικό πτυχίο 6ης τάξης του ΜΕΕΠ. ∆ιαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα κατασκευών οικοδομικών ∆ημοσίων και Ιδιωτικών έργων, και ηγετική θέση στους τομείς Υψηλής Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών. ∆ραστηριοποιείται κυρίως σε: έργα υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρομηχανολογικά, οικοδομικά, υποδομής, αθλητικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου κλπ. Η δυναμική και ανοδική πορεία της INTRAKAT και η πλεονεκτική, έναντι των ανταγωνιστών της, θέση ενισχύεται από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την εμπειρία, τη συνέπεια και από την ποιοτικώς εγγυημένη εκτέλεση των έργων, δεδομένου ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τα πλέον σύγχρονα συστήματα ελέγχου ποιότητας (ISO 9001:2000) και παρακολούθησης εκτέλεσης των έργων. Η στρατηγική της Εταιρείας περιλαμβάνει τη συστηματοποίηση των συνεργασιών στο ελληνικό χώρο, την ενίσχυση της παρουσίας της στο ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο των διεθνών αγορών (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Λιβύη, Αρμενία, Κόσσοβο) και τη δραστηριοποίηση στα νέα αναπτυσσόμενα και νευραλγικά πεδία, όπως είναι το περιβάλλον, η διαχείριση φυσικών πόρων, η ενέργεια και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Περισσότερες πληροφορίες: www.intrakat.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην INTRAΚΑΤ, κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλ.: 21–06674346, e-mail: ipapav@intranet.gr