2007

Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ.Τ. INTRAKAT) στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.3556/2007

H INTRAKAT, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και προς διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 14.581.875 διαιρούμενο σε 48.606.250 Κοινές Ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.