2005

Γνωστοποίηση υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την 05-12-05 υπεγράφη μεταξύ

(α) της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. INTRAKAT και

(β) της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε και το δ.τ. INTRAMET,

η συμβολαιογραφική πράξη της σύμβασης συγχώνευσης των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σε εκτέλεση των από 14-11-05 σχετικών αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους.
Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης για την συγχώνευση των ως άνω εταιρειών στο Mητρώο Aνωνύμων Eταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.