2005

Γνωστοποίηση της εταιρείας INTRAΚΑΤ σχετικά με τη μερική αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που απ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27-6-2005 ενέκρινε την μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003 και 24.06.2004 Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα και με την από 14.02.2005 εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Συγκεκριμένα επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
“Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003 και 24.06.2004 Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα και με την από 14.02.2005 εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων”
υπενθυμίζεται ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2004, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε (12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) την αλλαγή της διάθεσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων κεφαλαίων έως 24.06.2004, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν έως 31.12.2004, συνολικού ποσού ευρώ 8.715.000, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 20.09.2001 (με κάλυψη δια δημόσιας εγγραφής από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2001), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.12.2002, την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2003 και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2003, ως εξής:
α) Ποσό ευρώ 6.000.000 να παραμείνει για μία ή περισσότερες επενδύσεις που αφορούν ήπιες μορφές ενέργειας, έργα περιβάλλοντος, έργα φυσικού αερίου και οδικούς άξονες, είτε υπό μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγοράς μεριδίου ή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει αντίστοιχες δραστηριότητες, και
β) Ποσό ευρώ 2.715.000 να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης.

Σύμφωνα και με την από 14.02.2005 εγκριτική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, από το ποσό των ευρώ 6.000.000, ποσό ευρώ 1.940.000 διατέθηκε για τη σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Βουκουρέστι Ρουμανίας με την επωνυμία �NTRAKAT ROMANIA S.R.L.� στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 97%. Από το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των ευρώ 4.060.000, ποσό ευρώ 410.000 διατέθηκε για τη σύσταση της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία �UROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ� στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 82%. Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των ευρώ 3.650.000 από τα αντληθέντα κεφάλαια, αποφασίσθηκε να παραμείνει για επενδύσεις, είτε υπό μορφή συμμετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγοράς μεριδίου ή συμμετοχής αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει αντίστοιχες δραστηριότητες, έως την 31.12.2005, σύμφωνα και με την από 20.12.2004 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.
Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/06/2005 ενέκρινε, έως την 31.12.2006, από το αδιάθετο ποσό των ευρώ 3.650.000:
(α) ποσό ευρώ 1.650.000 να παραμείνει για επενδύσεις, είτε υπό μορφή συμμετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγοράς μεριδίου ή συμμετοχής αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει αντίστοιχες δραστηριότητες
(β) το υπόλοιπο ποσό των ευρώ 2.000.000 να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν αφενός μεν υφιστάμενες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της Εταιρείας από τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες, αφετέρου δε να καλυφθούν τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της.