2005

Γνωστοποίηση της εταιρείας "INTRAΚΑΤ" για την αγορά οικοπέδου με σκοπό την οικιστική ανάπτυξη αυτού

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ”, ότι, σύμφωνα με την από 25.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής και με το υπ�αριθμό 17.023/06.07.2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στ. Χαντζιάρα�έλη, ολοκληρώθηκε η αγορά οικοπέδου στον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, συνολικής επιφανείας 25.019,19 τ.μ., αντί τιμήματος 6.500.000 ευρώ.
Επισημαίνεται από την INTRAKAT ότι η αγορά του οικοπέδου στην ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή του Ρέντη γίνεται στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δράσης, η οποία σε συμπληρωματική σχέση με την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα προσβλέπει στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση οικιστικού συγκροτήματος.