2005

Γνωστοποίηση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTRAKAT, σε σώμα

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», σύμφωνα με το στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ�ριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14-02-2005, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 14-02-2005 απόφαση του Δ.Σ., ως ακολούθως:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2.Αριστοτέλης ’ννινος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3.Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4.Γεώργιος Δεληγιάννης του Κίμωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5.Γεώργιος ’ννινος του Αριστοτέλη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7.Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9.Νικόλαος �ωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος