2007

Γνωστοποίηση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου Χρήσης 2006

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου Χρήσης 2006 της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT.

Η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ αριθμ. 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 της εταιρείας είναι στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού:

·σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intrakat.gr, και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.grκαι

·σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας, 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6674346).