2008

Γνωστοποίηση για τη μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων

Γνωστοποίηση για τη μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT που αποφασίστηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2008

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 26/11/2008, αποφάσισε την μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2008. ως ακολούθως:
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.06.2008, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.749.125,00 με την έκδοση και διάθεση 29.163.750 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,55 ανά μετοχή, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες κοινές για κάθε 5 παλαιές κοινές μετοχές, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά 7.290.937,50 να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το άρτιο». Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στις 30.09.2008 και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το από 30.09.2008 Πρακτικό και συνολικά αντλήθηκαν 16.040.062,50. Ο προορισμός των παραπάνω αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας το οποίο εγκρίθηκε με την υπ�αριθμ. 27/483/28.8.2008 Εγκριτική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι ο εξής:
α) Ποσό 9.000.000,00 προορίζεται για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, το οποίο θα διατεθεί εντός του Β�εξαμήνου του 2008 και,
β) συνολικό ποσό 6.321.880,88 προορίζεται για τη χρηματοδότηση νέων έργων και επενδύσεων της εταιρείας, το οποίο θα διατεθεί ως εξής : Ποσό 2.521.880,88 θα διατεθεί εντός του Β�εξαμήνου 2008, ποσό 2.300.000,00 εντός του Α’ εξαμήνου του 2009 και ποσό 1.500.000,00 εντός του Β�εξαμήνου του 2009.

Ήδη από την κατηγορία (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού» έχει διατεθεί, εντός της χρήσης του Β’ εξαμήνου του 2008, το ποσό των  1.872.730,00, ενώ από την κατηγορία  (2) «Χρηματοδότηση Νέων Έργων» έχει διατεθεί εντός της χρήσης του Β’ εξαμήνου του 2008, το ποσό των 1.187.231,31.
Λόγω των οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης και προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των έργων που εκτελούνται σήμερα από την Εταιρεία και  να υπάρχει γι�αυτά επαρκής χρηματοδοτική κάλυψη, αποφασίσθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως εξής:

Από την κατηγορία (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού» των 9.000.000,00 που προορίζεται για χρήση εντός του Β’ εξαμήνου του 2008, ως αυτό διαμορφώνεται μετά τη διάθεση ήδη του ποσού των 1.872.730,00, ήτοι από το εναπομείναν ποσό των 7.127.270,00 αποφασίσθηκε να μεταφερθεί το ποσό των 5.500.000,00 σε νέα κατηγορία «Κεφάλαιο Κίνησης» που θα χρησιμοποιηθεί εντός της ίδιας χρήσης. Το ποσό που απομένει στην κατηγορία (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού» ανέρχεται σε 3.500.000,00,  από το οποίο έχει διατεθεί έως σήμερα ποσό 1.872.730,00 και απομένει προς διάθεση ποσό 1.627.270,00 το οποίο αποφασίσθηκε να διατεθεί προς χρήση εντός του Α΄ εξαμήνου του 2009.