2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΚΑΙ ΙΝΤΡΑΜΕΤ

Στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρείας με την επωνυμία �ΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ �και τον διακριτικό τίτλο �NTRAKAT” με απορρόφηση από αυτήν της εταιρείας με την επωνυμία �ΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.�και τον διακριτικό τίτλο �NTRAMET�ανακοινώνεται προς τους κ.κ. Μετόχους των ως άνω εταιρειών ότι από την 14η Οκτωβρίου 2005, κάθε μέτοχος των ως άνω εταιρειών δύναται να λαμβάνει γνώση των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 και στο Ν. 2166/93.
Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στη διάθεση των κ.κ. Μετόχων στην έδρα κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας, ήτοι επί της 19,7 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής για την «INTRAKAT» και επί του 5ου χλμ. Οδού Λάρισας-Τυρνάβου, Γιάννουλη Λάρισας για την «INTRAMET».