2007

Ανακοίνωση της εταιρείας INTRAKAT για την υπογραφή σύμβασης έκδοσης μακροχρόνιου δανείου

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση της εταιρείας INTRAKATγια την υπογραφή σύμβασης έκδοσης μακροχρόνιου δανείου»

Κύριοι,

σύμφωνα με την παρ. ιγ του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKATανακοινώνει ότι προέβη στη σύναψη μακροχρόνιου δανείου, επταετούς διάρκειας, ύψους 2.000.000 ευρώ με την Τράπεζα EurobankEFG.

Σκοπός του εν λόγω δανείου είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.