2008

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2007

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT, γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 23/06/2008 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 279 παρ.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

  • το μέρισμα της χρήσης 2007 ανέρχεται συνολικά σε 0,015 ευρώ ανά μετοχή
  • δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά αρχεία Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α.) τη Δευτέρα 11/08/2008.
  • από την Τρίτη 12/08/2008, ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τη χρήση 2007.
  • Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 21/08/2008.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε.
2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτημένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2007 μέσω της Τράπεζας-EFG EUROBANK ERGASIAS AE θα είναι δυνατή για πέντε έτη, ήτοι έως 31/12/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 210 6674346