2005

Γνωστοποίηση Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της εταιρείας INTRAKAT

Σύμφωνα με το στοιχείο (γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 277 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων, και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι:

1) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου 2005.

2) Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2004, που τυχόν θα προκύψει, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και με την επιφύλαξη της έγκρισης διάθεσής του από την ανωτέρω υπό (1) Τακτική Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί εντός διμήνου από την ημερομηνία σύγκλησης της ανωτέρω Συνελεύσεως.