2007

Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον δ.τ,

INTRAKAT»

Κύριοι,

Σύμφωνα με την παρ. 9δ του άρθρου 275 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3340/2005, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 μέχρι και 2005 της εταιρείας INTRAKAT, καθώς επίσης και των χρήσεων 2003 έως και Α�τριμήνου 2005 ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET.

Από τον έλεγχο προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού ευρώ 570.484,00 και ήδη έχει καταβληθεί το ποσό των ευρώ 114.416,00. Το υπόλοιπο ποσό ευρώ 456.068,30 πρόκειται να καταβληθεί εντός της χρήσης 2007.

Επίσης βεβαιώθηκε επιστροφή προκαταβολής φόρου προηγούμενου οικονομικού έτους ποσού ευρώ 1.226.200,00 το οποίο θα επιστραφεί εντός της χρήσης 2007.

Εκ του ποσού της συνολικής επιβάρυνσης ποσό ευρώ 360.000,00 αντλήθηκε από σχετική πρόβλεψη, ενώ ποσό ευρώ 210.484,00 επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2006.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.