2005

Γνωστοποίηση αγοράς ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT ROMANIA SRL

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την 25η-10-05 προέβη στην αγορά από τον κ. Μάριο Λιβιεράτο 23.643 ονομαστικών μετοχικών μεριδίων της εδρεύουσας στο Βουκουρέστι Ρουμανίας εταιρείας με την επωνυμία INTRAKAT ROMANIA SRL, αντί τιμήματος ποσού 30.000. Μετά την ως άνω αγορά το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας INTRAKAT στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας INTRAKAT ROMANIA SRL, ποσού 7.881.000 ROΝ, ανέρχεται συνολικά σε 100%.