2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝΤΡΑΚΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. INTRAKAT

A)ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΕ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «INTRAKAT» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. INTRAMET

B) ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «INTRAMET»

Η εταιρία με την επωνυμία «INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «INTRAKAT» ανακοινώνει ότι την 30/12/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ. Αριθμ K2-15833 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 2/1/2006 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώμενης «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών έχει ως ακολούθως:
α)για μεν τους μετόχους της Απορροφωμένης, οι οποίοι κατέχουν 20.606.250 μετοχές μετά την ακύρωση των 1.093.750 ιδίων μετοχών της Απορροφώμενης, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώμενης, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, με μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη,
β)για δε τους μετόχους της Απορροφώσας, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, με μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη,

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της «INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται πλέον σε 14.581.875,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 48.606.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., που προκύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.

Το Έγγραφο που συντάχθηκε για τη συγχώνευση τέθηκε υπόψη από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 14.12.2005 θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2006, από το Χ.Α., από τα γραφεία της Εταιρίας, 19,7 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας �Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής και από τα γραφεία του Συμβούλου Συγχώνευσης ALPHA BANK, Μέρλιν 5, 10671 Αθήνα. Επίσης αντίγραφο πληροφοριακού εντύπου θα υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Χ.Α στην διεύθυνση www.ase.gr. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση www.intrakat.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (κα Ιωάννα Παπαβασιλείου τηλ.210-6674346).

30/12/2005