2005

Ανακοίνωση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και διανομής μερίσματος χρήσης 2004

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/06/2005 το μέρισμα για τη χρήση 2004 ανέρχεται σε οκτώ λεπτά (ευρώ 0,08) ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. της 27/06/2005. Από την 28/06/2005 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2004.
Η καταβολή του μερίσματος θα διενεργηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 26/08/2005, η οποία μέχρι και την 27/02/2006 θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00. έως 14:00 (Υπεύθυνοι οι κ.κ. Ι. Ξύδης και Η. Δημητρίου τηλ. 210 – 33 40 611/613). Οι μέτοχοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους δύνανται επίσης να εισπράξουν το μέρισμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέσω του δικτύου των καταστημάτων της κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και την εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Από την 28/02/2006 η καταβολή θα πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19,7 Χ.Θ. Νέας οδού Παιανίας Μαρκοπούλου, Παιανία Τ.Κ.190 02. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τηλ: 210 – 667 4346, υπεύθυνη η κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου.