2008

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,7 χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, A΄ Συγκρότημα, αριστερά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και διανομής μερίσματος.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως ισχύει.
6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Έγκριση της από 31.12.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας INTRAKAT και της απορροφηθείσας από την INTRAKAT Εταιρείας INTRAMET.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. �Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
10. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3604/2007.
11. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ�εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
12. Έγκριση Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (option) επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει .
13. Έγκριση διαβίβασης πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις».
14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 21η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύ
στημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Παιανία, 29 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO