Μερίσματα

 Λογιστική χρήσηΜέρισμα ανά
μετοχή σε €
Ημερ/νία δικαιώματος

Ημερ/νία
Έναρξης Πληρωμής

Σχετική
ανακοίνωση
20070,015 €12/08/200821/08/2008Ανακοίνωση
20040,08 €27/06/200526/08/2005Ανακοίνωση
20030,10 €24/06/200424/08/2004Ανακοίνωση
20020,165 €23/06/200322/08/2003Ανακοίνωση
20010.16 €26/04/200225/06/2005Ανακοίνωση