Κατασκευή φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας

Περιγραφή: Κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας, συνολικού όγκου 430.000 μ3 και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα του φράγματος περίπου 8 εκατ. μ3.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2009-